KONYA BOZKIR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2022 - 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BOZKIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ (EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI) ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ESASLARI

2022 - 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BOZKIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ (EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI) ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ESASLARI

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BOZKIR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÜCRETLİ(EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI) ÖĞRETMENLİK BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ESASLARI

 

1- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1.1- Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu internet adresi üzerinden alınacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapılması halinde, belirtilen tarihe kadar yapılan başvurular öncelikle değerlendirildikten sonra ihtiyaç olması halinde değerlendirilecektir.

1.2- Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi altında elektronik ortamda yapılacağından; kesinlikle form, dilekçe, posta, e-posta, faks vb. yollarla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.3- Başvuru işlemlerinden sonra herhangi bir evrak istenmeyecektir. Görevlendirme çağrısı yapıldığı takdirde gerekli evrak Müdürlüğümüze elden teslim edilecektir.

1.4- Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar bozkir.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

2- ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR

2.1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.3- FETÖ/PDY ile diğer terör örgütlerine aidiyet, iltisak ve irtibat bağı bulunmamak.

2.4- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

2.5- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

2.6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak. 

2.7- Öğretmenlik yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığına dair beyan, yukarıda geçen 2.4 maddede zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızca kabul edilmiş olup göreve çağırılmanız halinde belge istenecektir. Ancak adayın beyanına uymayan bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunana ait olup görevlendirme yapılmayacaktır. Görev almış olsalar dahi görevlerine derhal son verilecektir.

3- GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

2022 - 2023 ders yılı süresince öğretmen ihtiyacı oluşması halinde (Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 89. maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi esas alınarak yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararında belirtilen (http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_08/08163241_9_cizelgeveesaslar.pdf)alanları dikkate alınacaktır.

3.1- Görevlendirmelerde Öncelik

Yükseköğrenim mezuniyet branşları ve yan alanları dikkate alınarak;

1- Eğitim Fakültesi mezunları.

2- Eğitim formasyonu olan Lisans mezunları.

3- Eğitim formasyonu olmayan Lisans mezunları.

4- Yan alanı veya ilgili alanda sertifika sahibi Lisans mezunları.

5- Diğer alanların Lisans mezunları.

6- Ön Lisans mezunları

7- Emekli Öğretmenler

8- Halen görevde kamu görevlileri

Yukarıda belirtilen sıralamaya uygun olarak;

*** Özel Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapılan ve dahil olanlar için : KPSSP121

*** Özel Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapılmayanlar ve bu sınava dahil olmayanlar için: KPSSP10

*** Özel Alan Bilgisi sınavı yapılmayan Yabancı Diller için:KPSSP120

*** KPSS katılan eğitim alanı dışındaki adaylar için: KPSSP3

     

       Belirtilen puan türlerinin üstünlüğüne göre görev verilecek olup KPSS puanı olmayan adaylar, KPSS puanı olan adaylar görevlendirildikten sonra değerlendirilecektir.

 

3.2- Yabancı dil ve özel eğitim alanında yapılacak görevlendirmelerde; branş dışından görevlendirme olması halinde sertifikaları olanlara öncelik verilecektir. (3.1- Görevlendirmelerde Öncelik bölümünde belirtildiği üzere (4) sayılı maddeye geçilmesi halinde; İngilizce, Bilgisayar, Zihinsel Engelliler 540/160/150 saat, Okul Öncesi gibi sertifikalar talep edilecektir.)(Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen kurs sertifikaları kabul edilmeyecektir.)

3.3- Adayın başvuruda verdiği telefon numarasına ulaşılamaması veya bakmaması halinde aday beklenilmeden aday geçilerek bir sonraki aday çağrılacaktır. Sıra izlenirken tekrar baştan başlanmayacaktır.

4- GÖREVLENDİRMENİN SONLANDIRILABİLECEĞİ DURUMLAR

4.1- Geçerli bir özrü (atama, hastalık, kendisi dışında gelişen durum, vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne öncesinden yazılı bilgi vermeden 5 (beş) iş günü göreve gitmeyenlere Müdürlüğümüzce bir daha görev verilmeyecektir.

4.2- Okul yönetimi veya Maarif Müfettişlerince yapılan okul denetimi veya soruşturma neticesinde görevlendirilen öğretmenlerin yeterlilikleri konusunda ortaya çıkacak olumsuz durumlar için beklenilmeden derhal görevlendirmeler sonlandırılacaktır.

4.3- Görev verilenler için yapılacak olan Güvenlik Soruşturması sonucunda; FETÖ/PDY veya diğer terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu öğrenilenler ile 2.4 maddesinde belirtilen durumların varlığının ortaya çıkması halinde görevlendirmelere derhal son verilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulundukları gerekçesi ile haklarında işlem başlatılacaktır.

GÖREVLENDİRME YAPILDIĞINDA ELDEN İSTENECEK EVRAKLAR:

1-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2-Mezuniyet Belgesi veya Diploma Aslı ve Fotokopisi

3-KPSS 2022 Sonuç Belgesi (3.1 de yazılan önceliklerden 1,2,3,4 ve 5. Öncelikler için)

4-Adli Sicil Kaydı

5-Sağlık Raporu                                              

 

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Demirasaf Mahallesi Demirasaf Cad. No 53 BOZKIR KONYA - 0 332 426 16 50

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.